Welkom

Aan allen, die meewerkten aan en meedachten met onze stichting,

Na ongeveer 20 jaar heeft stichting Wereldwijd gemeente Loon op Zand besloten om haar activiteiten te stoppen. De stichting is in het eerste kwartaal van 2020 opgeheven.

We zijn ervan overtuigd dat we in die jaren hebben kunnen werken aan meer onderlinge cohesie, meer respect voor elkaar en voor elkaars manier van leven.

Het doel van de stichting was meerledig: het geven van aandacht aan onze multiculturele samenleving en een beter contact tussen mensen vanuit diverse culturele achtergronden. De stichting bereikte dit vooral door het jaarlijkse festival en scholenprojecten. Daarnaast waren er regelmatig kortlopende activiteiten met buurthuizen, welzijnswerk, ouderen, nieuwkomers. Er is nog een prachtig doek van 3 bij 2 meter, waaraan veel dames van jong tot oud uit allerlei landen (ook Nederland) hebben geborduurd.

Om onze doelstellingen vorm te geven waren we afhankelijk van bijdragen van diverse fondsen, die we daarvoor zeer erkentelijk zijn. Ook de gemeente stelde meerdere malen geld beschikbaar. Het was vaak moeilijk om het hoofd boven water te houden.

We hebben ook een aantal jaren samengewerkt met stichting Wereldgemeente en verbreedden onze focus naar doelstellingen, die samenhingen met een betere wereld, een beter milieu, aandacht voor wat de aarde en natuur ons biedt.

De multiculturele samenleving zal in het gehele beleid van de gemeente een aandachtspunt moeten blijven vormen. Wij hopen dat we daar ons steentje aan hebben bijgedragen.

Onze activiteiten waren niet mogelijk geweest zonder alle enthousiaste vrijwilligers vanuit de Kuip, scouting, EHBO, verkeersregelaars, stichting wereldgemeente en al die organisaties, die met grote inzet hun projecten in derdewereldlanden voor het voetlicht brachten.

Ook is een bedankje op zijn plaats aan Nico Haneveld en aan Marja van Trier, die al die jaren meegewerkt hebben om onze scholenprojecten te realiseren.

We zijn ervan overtuigd dat er steeds weer nieuwe enthousiaste mensen komen, die op hun manier een bijdrage zullen leveren aan een betere en harmonieuzere samenleving. En dan op een eigen en nieuwe manier.

Wij danken u voor uw inzet en enthousiasme en wensen u alle goeds voor de toekomst.

Namens de stichting,
Maria Dierckxsens-Oderkerk

 

Comments are closed.